Executives

President and CEO
 • Koji MATSUMOTO
Senior Managing Directors
 • Tatsushi YANO
 • Shuichiro YAMAZAKI
 • Hidenori KOUCHI
 • Yasuhiro KAN
Managing Directors
 • Yuichi SUWA
 • Atsushi OSHIDA
 • Toshihiro MATSUMOTO
Non-executive Director
 • Hiroshi TANAMI
 • Seiki DOI
 • Masashi YOSHINO
 • Tomoyuki SHIRAKAWA
 • Tomoko KUMANOMIDOU
 • Hiroo YAMANA
Auditor
 • Satoshi ATSUMI
Outside Auditor
 • Masayuki OHTSUKI
 • Shoichi UNNO
Non-executive Auditor
 • Masanori KOYAMA